Chat with us, powered by LiveChat

Baza wiedzy

Najczęściej zadawane pytania

20.02.2018

Wentylacja w kuchni i kotłowni

wentylacja kuchni

 

 

Nasi klienci bardzo często poruszają problem wentylowania kuchni. Najczęściej pytacie nas czy wentylacja kuchni jest obowiązkowa.

Tak! Bezwzględnie kuchnia musi być wentylowana i jest to regulowane przepisami prawnymi*. Musi mieć oddzielny kanał wentylacyjny jak każde inne pomieszczenie. Dla Państwa wygody proponujemy trzymać się tych zaleceń chociażby ze względu na fakt, że z kuchni często docierają intensywne zapachy. Brak kanału wentylacyjnego lub podłączenie wentylacja do kanału wspólnego z innym pomieszczeniem może przysporzyć Państwu nieprzyjemności.

 

Wentylacja mechaniczna czyli okap

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że okap to nic innego jak wentylacja mechaniczna. Zawsze jest lepiej, kiedy możemy go podłączyć do oddzielnego kanału wentylacyjnego.

 

 

PAMIĘTAJMY!!!

WENTYLACJA MECHANICZNA ZABURZA FUNKCJONOWANIE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ. 

UŻYWAJ OKAPU TYLKO WTEDY GDY JEST TO KONIECZNE !

 
 

 

Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że normy i ustawy poświęcają problemowi wentylowania kotłowi niezwykle dużo miejsca. Powód jest banalny: kotłownia to miejsce, które nieodpowiednio wentylowane może stać się bardzo realnym zagrożeniem życia domowników. Dzieje się tak za sprawą dwóch powodów: po pierwsze wiele kotłów pobiera powietrze potrzebne do spalania z zewnątrz czyli z kotłowni (coraz częściej praktykuje się podłączanie bezpośredniego dopływu powietrza z zewnątrz budynku zwłaszcze w przypadku kominków ), po drugie zaburzenia ciągu kominowego (wiatr, wentylacja mechaniczna itp.) powodują wurzut spalin do kotłowni. Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć jak tragiczne mogą być skutki braku tlenu w pomieszczeniach użytkowych czy zatrucie powietrza czadem.

 

PAMIĘTAJMY!!!

WEDLE PRAWA, SALON, W KTÓRYM ZAMONTOWANO KOMINEK JEST KOTŁOWNIĄ.

np: kominek z płaszczem wodnym jest niczym innym jak kotłem na paliwo stałe o zmodernizowanej budowie.

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wprowadza obowiązek wykonania wentylacji kotłowni „ w pomieszczeniu , w którym zainstalowane są kotły na paliwo stałe lub olej opałowy , powinien być zapewniony nawiew niezbędnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotłów z mocą cieplną nominalną , a także nawiew i wywiew powietrza
dla wentylacji kotłowni .”
Cytując Polską Normę PN-87/B-02411 kotłownie wbudowane na paliwa stałe. Wymagania w punkcie 2.1.6.1 „….wentylacja nawiewna – w pomieszczeniu kotła ( a więc także w salonie z kominkiem z płaszczem wodnym) powinien znajdować się otwór niezamykany o powierzchni co najmniej 200 cm2” .
Punkt 2.1.6.2 „…wentylacja wywiewna – pomieszczenie kotła powinno mieć kanał wywiewny o przekroju nie mniejszym niż 14×14 cm , z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wyprowadzony ponad dach i umieszczony obok komina . Otwór wlotowy do kanału wywiewnego powinien mieć wolny przekrój równy przekrojowi kanału. Kanał wywiewny i otwór wlotowy do niego nie mogą mieć urządzeń do zamykania . Stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej jest niedopuszczalne. Przewód wentylacyjny powinien być wykonany z materiału niepalnego”.
W tym miejscu chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę na dwie niezwykle istotnie a jakże często lekceważone rzeczy:
1. Kanał wywiewny powinien być wyprowadzony ponad dach – A nie tylko przez ściane jak to niestety coraz częściej ostatnio zdarza.
2. Przewód wentylacyjny powinien być wykonany z materiału niepalnego. – a tymczasem niezwykłą popularnością cieszą się ostatnio przewody wentylacyjne z PCV

 

*Dla ciekawych
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3 luty 2000
2.1.2. Strumień objętości powietrza wentylacyjnego dla mieszkania określony jest przez sumę strumieni powietrza, usuwanych z pomieszczeń wymienionych w 2.1.1b). Strumienie te, niezależnie od rodzaju wentylacji, powinny wynosić co najmniej:
– dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnie gazowa lub węgłową – 70 m3/h,
– dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnie elektryczna
– w mieszkaniu do 3 osób – 30 m3/h,
– w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób – 50 m3/h,
– dla kuchni bez okna zewnętrznego lub dla wnęki kuchennej, wyposażonej w kuchnie elektryczna – 50 m3/h,
– dla łazienki (z ustępem lub bez) – 50 m3/h,
– dla oddzielnego ustępu – 30 m3/h,
– dla pomocniczego pomieszczenia bezokiennego – 15 m3/h.
– dla pokoju mieszkalnego, w przypadku określonym 2.1.1.b) – 30 m3/h.
Kuchnie bez okna zewnętrznego, wyposażone w kuchnie gazowa powinny mieć mechaniczna wentylacje wywiewna; usuwany strumień powietrza powinien wynosić 70 m3/h.
2.1.3. Okresowe zwiększenie wentylacji kuchni. Zaleca się projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe zwiększenie strumienia objętości powietrza usuwanego z kuchni w czasie jej użytkowania, do co najmniej 120 m3/h.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

3. Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych,
w pomieszczeniach:
1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej niż 30 m3,
2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9,
3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1,
4) w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilości: a) co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka — dla kominków o obudowie
zamkniętej, b) zapewniającej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2 m/s — dla kominków o obudowie otwartej.
§ 174. 1. Grzewcze urządzenie gazowe, jak kotły, ogrzewacze pomieszczeń, grzejniki wody przepływowej,niezależnie od ich obciążeń cieplnych, powinny być połączone na stałe przewodami z indywidualnymi kanałami spalinowymi, z zachowaniem wymagań Polskich
Norm dotyczących poszczególnych typów urządzeń gazowych.
2. Przewody i kanały spalinowe odprowadzające spaliny od urządzeń gazowych na zasadzie ciągu naturalnego powinny posiadać przekroje wynikające z obliczeń oraz zapewniać podciśnienie ciągu w wysokości odpowiedniej dla typu urządzenia i jego mocy cieplnej.
3. Dopuszcza się stosowanie zbiorczych przewodów systemów powietrzno-spalinowych przystosowanych do pracy z urządzeniami z zamkniętą komorą spalania, wyposażonymi w zabezpieczenia przed zanikiem ciągu kominowego.
4. Dopuszcza się stosowanie indywidualnych przewodów powietrznych i spalinowych jako zestawu wyrobów służących do doprowadzenia powietrza do urządzenia gazowego i odprowadzenia spalin na zewnątrz.
5. Dopuszcza się w pomieszczeniu kotłowni przyłączenie kilku kotłów do wspólnego kanału spalinowego w przypadku:
1) kotłów pobierających powietrze do spalania z pomieszczenia, pod warunkiem zastosowania skrzyniowego przerywacza ciągu lub wyposażenia kotłów w czujniki zaniku ciągu kominowego wyłączających równocześnie wszystkie kotły,
2) wykonania dla kotłów z palnikami nadmuchowymi przewodu spalinowego o przekroju poprzecznym nie mniejszym niż 1,6 sumy przekrojów przewodów odprowadzajàcych spaliny z poszczególnych kotłów, a także wyposażenie wylotu przewodu spalinowego
w czujnik zaniku ciągu kominowego, wyłączającego równocześnie wszystkie kotły.
6. Przewody i kanały spalinowe, odprowadzające spaliny od kotłów, powinny być dostosowane do warunków pracy danego typu urządzeń oraz spełniać wymagania
określone w Polskiej Normie dotyczącej kotłów grzewczych wodnych.
7. Przewody i kanały spalinowe odprowadzające spaliny od urządzeń gazowych, z wyłączeniem kotłów, powinny spełniać następujące wymagania:
1) przekroje poprzeczne przewodu, a także kanału spalinowego powinny być stałe na całej długości,
2) długość pionowych przewodów spalinowych powinna być nie mniejsza niż 0,22 m, a przewodów poziomych ułożonych ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku urządzenia — nie większa niż 2 m
3) długość kanału spalinowego mierzona od osi wlotu przewodu spalinowego do krawędzi wylotu kanału nad dachem powinna być nie mniejsza niż 2 m,
4) wyloty kanałów spalinowych, jeżeli wynika to z warunków pracy urządzeń, powinny być zaopatrzone w wywietrzniki dobrane do ilości spalin, długości
odcinków pionowych, położenia w określonej strefie wiatrowej i warunków lokalnych.
8. Dopuszcza się instalowanie przepustnic w przewodach odprowadzających spaliny z poszczególnych urządzeń, jeżeli ich działanie nie zakłóca przeplywu spalin.
… § 141. Zabrania się stosowania:
1) grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych, z zastrzeżeniem § 174 ust. 3,
2) zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej,
3) indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują się wloty do przewodów spalinowych.

Do góry

facebook instagram