Chat with us, powered by LiveChat

Baza wiedzy

Najczęściej zadawane pytania

05.03.2018

Czy muszę wykonywać regularne przeglądy kominiarskie?

kominiarz

Prawo wypowiada się na ten temat jednoznacznie: Przegląd kominiarski jest obowiązkowy lecz nie we wszystkich przypadkach.

 

Prawo budowlane. Stan prawny: sierpień 2015: utrzymanie obiektów budowlanych. Art. 62 1.

 

„Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1. okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
c. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);(…)

2. okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych:

a. co najmniej raz na 2 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW,

b. co najmniej raz na 4 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem; (…)

3. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:

a. osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

b. osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

 

Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Rozdz. 7 § 34. 1.

 

W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.

4) w obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Ten ostatni ustęp jasno i wyraźnie twierdzi, iż przegląd kominiarski nie jest konieczny. Wzywanie kominiarza do czyszczenia przewodów spalinowych w zabudowie jednorodzinnej nie jest obowiązkowe. Można kominy czyścić samemu. Jesteśmy jednak przeciwni takim zachowaniom i kategorycznie doradzamy wzywanie kominiarza przynajmniej raz do roku a najlepiej raz na trymestr. 

Proponuję zapoznać się z całością ustaw, chociaż lektura to żmudna, bo akcja mało wartka i nie wielu bohaterów:) Ale warto, dla własnego i sąsiadów bezpieczeństwa. Od 1 listopada 2014 r. do 31 marca 2015 r. Państwowa Straż Pożarna odnotowała 47 zgonów z powodu zatrucia tlenkiem węgla (źródło: www.rcb.gov.pl), ale zdarzenia z udziałem czadu idą w tysiące.

Czy zawsze winne są nieczyszczone odpowiednio kominy i wentylacje? Pewnie nie, ale często. Prawdziwym winnym za to na pewno jest zaniedbanie i niewiedza biorąca się z ignorowania przepisów prawnych.

 

Ciekawe artykuły:

Dlaczego warto zaprosić kominiarza?

Przeglądy kominiarskie a ubezpieczyciele.

Do góry

facebook instagram